دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
کد کاربر
رمز
 

 

توجه                                                      توجه

خواهشمنداست در مکاتبات اتوماسیون اداری ، هنگام درج موضوع نامه ،کلمات با فاصله از یکدیگر تایپ شوند. درغیر اینصورت در مواقع نیاز به یافتن نامه، نامه مذکور قابلیت جستجو نخواهد داشت.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>